STORAGE

PERIOD

UPLOAD LIMIT

FREE

$0

30Mins

STARTER

Exclemation$3.90USD

100 Mins

STANDARD

Exclemation$9.90USD

300 Mins

PRO

Exclemation$24.90USD

1000 Mins

TOP UP

$0.08USD/MIN

10-1000Mins

1GB

Resets every 30 days

30 mins per file

5GB

Expires in 30 days

60 Mins per flie

10GB

Expires in 30 days

120 Mins per file

30GB

Expires in 30 days

240 Mins per file

N.A.

Expires in 180 days

30 Mins per file

ĐĂNG KÝ MIỄN PHÍ NGAY BÂY GIỜ. SỬ DỤNG AURIS10 ĐỂ ĐƯỢC GIẢM GIÁ 10% BẤT KỲ NÂNG CẤP TÀI KHOẢN NÀO.

X