KHO

GIAI ĐOẠN

MIỄN PHÍ

$0

30 phút

BẮT ĐẦU

bài trừ$3.90đô la Mỹ

100 phút

TIÊU CHUẨN

bài trừ$9.90đô la Mỹ

300 phút

CHUYÊN NGHIỆP

bài trừ$24.90đô la Mỹ

1000 phút

TĂNG

$0.08USD/PHÚT

10-1000 phút

1GB

Đặt lại sau mỗi 30 ngày

5GB

Đặt lại sau mỗi 30 ngày

10GB

Đặt lại sau mỗi 30 ngày

30GB

Đặt lại sau mỗi 30 ngày

NA

Đặt lại sau mỗi 30 ngày

📢 Hiện đã có trình chỉnh sửa phụ đề Auris AI mới: Chỉnh sửa nhanh và cải thiện trải nghiệm

X