KHO

GIAI ĐOẠN

GIỚI HẠN TẢI LÊN

MIỄN PHÍ

$0

30 phút

BẮT ĐẦU

$5.90 đô la Mỹ

100 phút

TIÊU CHUẨN

$12.90 đô la Mỹ

300 phút

CHUYÊN NGHIỆP

$34.90 đô la Mỹ

1000 phút

TĂNG

$0.08USD/PHÚT

10-1000 phút

1GB

Đặt lại sau mỗi 30 ngày

30 phút cho mỗi tập tin

5GB

Hết hạn sau 30 ngày

60 phút mỗi lần bay

10GB

Hết hạn sau 30 ngày

120 phút cho mỗi tệp

30GB

Hết hạn sau 30 ngày

240 phút cho mỗi tệp

NA

Hết hạn sau 180 ngày

30 phút cho mỗi tệp

ĐĂNG KÝ MIỄN PHÍ NGAY BÂY GIỜ. SỬ DỤNG AURIS10 ĐỂ ĐƯỢC GIẢM GIÁ 10% BẤT KỲ NÂNG CẤP TÀI KHOẢN NÀO.

X