Xuất phụ đề

Export captions or your videos instantly with Auris AI!

Export captions on Auris AI

How to export captions on Auris AI

Bước 1

Select “Export” at the top right-hand corner of the page.

Xuất dưới dạng chú thích trên Auris AI

Bước 2

Check the bubble beside “Export as Caption (.srt)”.

Then, choose your desired language from the dropdown list.

Xuất dưới dạng chú thích trên Auris AI

Bước 3

Click “Export”.

Export video as captions on Auris AI Step 3

Benefits of exporting captions

1. Ease of uploading and reference

Auris AI allows you to export captions in .srt or .txt format. With .srt, you can upload videos to Adobe Premiere Pro, Final Cut Pro or YouTube directly. With .txt, you can get a video transcript for easy reference and documentation purposes, especially if you are creating another video of similar content.

Easy to upload on Auris AI

2. Edit and reuse lines for your next video

Download video captions and edit them straight away if you are not creating a standalone video. You don’t have to start writing the script for your next video from scratch.

 

Edit and reuse lines for next video on Auris AI

3. Proofread with ease

If you need someone to proofread your translated captions, you can do so in one click. You may even re-upload your captions onto Auris AI.

Proofread with ease using Auris AI export captions function on Auris AI

Auris AI là trình tạo phụ đề video và chuyển đổi âm thanh sang văn bản có độ chính xác cao.

Thử ngay bây giờ!

Thêm phụ đề vào video và chuyển biên âm thanh

Nhận bảng điểm chính xác cao bằng các ngôn ngữ Châu Á khác nhau.

Có phản hồi?

Nhận phần thưởng khi bạn đưa ra câu trả lời chất lượng! *

*Áp dụng Điều khoản và chính sách.

phiên âm tệp âm thanh
dòng còn lại

Được hỗ trợ bởi AI
Được hỗ trợ bởi các chuyên gia ngôn ngữ
Được khách hàng toàn cầu tin cậy

dòng đúng