Điều khoản dịch vụ

Ngày có hiệu lực: 23/8/2021

 

Chào mừng bạn đến với AI Communis. Các điều khoản & điều kiện này (các “Điều khoản” này) áp dụng cho Dịch vụ (như được định nghĩa bên dưới) mà AI Communis Pte. Ltd. (“chúng tôi”, “của chúng tôi” “chúng tôi” “Công ty”) cung cấp cho bạn. Trong các Điều khoản này, “Dịch vụ” có nghĩa là các dịch vụ chuyển lời nói sang văn bản (đám mây công cộng) được cung cấp thông qua trang web của chúng tôi và các dịch vụ khác do chúng tôi chỉ định theo thời gian, còn được gọi là “AURIS”.


VUI LÒNG ĐỌC CÁC ĐIỀU KHOẢN NÀY VÀ CŨNG LÀ CHÍNH SÁCH RIÊNG TƯ CỦA CHÚNG TÔI (CÁC ĐIỀU KHOẢN NÀY ĐƯỢC BỔ SUNG TRONG CÁC ĐIỀU KHOẢN NÀY) CẨN THẬN TRƯỚC KHI SỬ DỤNG DỊCH VỤ. CÁC ĐIỀU KHOẢN NÀY THỂ HIỆN THỎA THUẬN HỢP PHÁP GIỮA BẠN VÀ CÔNG TY LIÊN QUAN ĐẾN VIỆC CUNG CẤP VÀ SỬ DỤNG DỊCH VỤ VÀ / HOẶC VIỆC SỬ DỤNG TRANG WEB CỦA CHÚNG TÔI. BẰNG CÁCH SỬ DỤNG BẤT KỲ HIỆN TƯỢNG NÀO CỦA DỊCH VỤ VÀ / HOẶC TRUY CẬP TRANG WEB CỦA CHÚNG TÔI, BẠN ĐỒNG Ý CHỊU BẰNG CÁC ĐIỀU KHOẢN NÀY VÀ TRỞ THÀNH BÊN TRONG THỎA THUẬN. NẾU BẠN KHÔNG ĐỒNG Ý VỚI CÁC ĐIỀU KHOẢN NÀY, ĐỪNG SỬ DỤNG DỊCH VỤ VÀ / HOẶC NGỪNG TRUY CẬP TRANG WEB CỦA CHÚNG TÔI.


SỰ CHÚ Ý CỦA BẠN LÀ THAM GIA CÁC ĐIỀU KHOẢN CỦA MỤC 10 (GIỚI HẠN TRÁCH NHIỆM PHÁP LÝ) VÀ MỤC 11 (ĐỘC QUYỀN).

 

1 NGƯỜI DÙNG ĐỦ ĐIỀU KIỆN

1.1 Bạn không thể truy cập hoặc sử dụng Dịch vụ và có thể không chấp nhận các Điều khoản này nếu bạn là người bị cấm sử dụng Dịch vụ theo luật hiện hành của Singapore hoặc quốc gia mà bạn đang cư trú.

1.2 Nếu bạn là cá nhân, bạn phải từ 18 tuổi trở lên (hoặc tuổi thành niên hợp pháp tại nơi bạn sống) để sử dụng Dịch vụ. Nếu bạn là một cá nhân từ 13 tuổi trở lên nhưng dưới 18 tuổi (hoặc tuổi thành niên hợp pháp tại nơi bạn sống) (“Vị thành niên”), bạn chỉ có thể sử dụng Dịch vụ nếu bạn đã nhận được của cha mẹ hoặc sự đồng ý của người giám hộ hợp pháp để sử dụng Dịch vụ của chúng tôi và bị ràng buộc bởi các Điều khoản này. Nếu bạn là cha mẹ hoặc người giám hộ hợp pháp của Trẻ vị thành niên sử dụng Dịch vụ của chúng tôi, bạn chấp nhận và đồng ý bị ràng buộc bởi các Điều khoản này và hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc giám sát việc sử dụng Dịch vụ của Trẻ vị thành niên.

 

2 SỬ DỤNG DỊCH VỤ

2.1 Bạn có thể được yêu cầu cung cấp hoặc tải lên Dữ liệu (như được định nghĩa bên dưới) để sử dụng Dịch vụ. Bạn hoàn toàn chịu trách nhiệm về bất kỳ Dữ liệu nào và hậu quả của việc cung cấp và tải lên Dữ liệu.

2.2 Bạn xác nhận và đồng ý một cách rõ ràng rằng việc sử dụng hoặc bất kỳ sự phụ thuộc nào vào bất kỳ dữ liệu, thông tin hoặc kết quả nào có sẵn thông qua các Dịch vụ hoàn toàn do bạn tự chịu rủi ro và trách nhiệm.

2.3 Các Dịch vụ chỉ được cung cấp cho bạn đối với các Sử dụng được Cho phép (như được định nghĩa bên dưới). Trừ khi có thỏa thuận khác bằng văn bản giữa Công ty và bạn, bạn không được bán hoặc phân phối Dịch vụ cho bất kỳ bên thứ ba nào.

2.4 Vì mục đích của các Điều khoản này:

“Dữ liệu” có nghĩa là tất cả văn bản, video, thông tin, cho dù thuộc sở hữu của bạn hay bên thứ ba, được bạn cung cấp cho chúng tôi liên quan đến Dịch vụ, bao gồm nhưng không giới hạn ở văn bản, giọng nói, thông tin và các loại liên quan khác của dữ liệu và siêu dữ liệu; và

“Sử dụng Được phép” có nghĩa là bất kỳ việc sử dụng Dịch vụ nào chưa được Công ty loại trừ cụ thể bằng văn bản và không (i) vi phạm bất kỳ luật, quy tắc và quy định hiện hành nào; (ii) vi phạm hoặc vi phạm bất kỳ quyền nào của bên thứ ba (bao gồm, nhưng không giới hạn ở Quyền Sở hữu Trí tuệ); và (iii) vi phạm bất kỳ Điều khoản nào trong số này (bao gồm, nhưng không giới hạn ở Mục 5 bên dưới).

 

3 QUYỀN SỞ HỮU TRÍ TUỆ

3.1 Tất cả các Quyền Sở hữu Trí tuệ (như được định nghĩa bên dưới) trong hoặc phát sinh từ hoặc được tạo ra liên quan đến trang web của chúng tôi và Dịch vụ (bao gồm, nhưng không giới hạn, trong Sản phẩm phân phối nhưng khác với Dữ liệu và Phản hồi (như được định nghĩa bên dưới) ) sẽ thuộc sở hữu của chúng tôi, các chi nhánh của chúng tôi và / hoặc các nhà cấp phép khác và được bảo vệ bởi luật bản quyền cũng như các hiệp ước và luật sở hữu trí tuệ khác.

3.2 Chúng tôi đồng ý cấp cho bạn giấy phép không độc quyền, có thể thu hồi để sử dụng Sản phẩm được phân phối. Bạn không được cấp phép lại, chuyển nhượng hoặc chuyển giao các quyền được cấp trong Mục 3.2 này.

3.3 Bạn cấp cho chúng tôi giấy phép hoàn toàn trả phí, không độc quyền, miễn phí bản quyền, có thể chuyển nhượng để sao chép và sửa đổi Dữ liệu nhằm mục đích cung cấp Dịch vụ cho bạn.

3.4 Bạn đảm bảo rằng:

việc bạn sử dụng Dịch vụ sẽ không vi phạm bất kỳ Quyền sở hữu trí tuệ nào của bất kỳ bên thứ ba nào;

việc chúng tôi nhận và sử dụng Dữ liệu cũng như Phản hồi trong việc thực hiện thỏa thuận này, các đại lý, nhà thầu phụ hoặc nhà tư vấn của chúng tôi sẽ không vi phạm các quyền, bao gồm mọi Quyền sở hữu trí tuệ, của bất kỳ bên thứ ba nào; và

bạn sở hữu hoặc đã nhận được tất cả các ủy quyền cần thiết và sự cho phép để cấp Quyền sở hữu trí tuệ được quy định trong các Điều khoản này cho chúng tôi (bao gồm, nhưng không giới hạn ở Mục 3 và 6).

3.5 Vì mục đích của các Điều khoản này:

“Quyền sở hữu trí tuệ” có nghĩa là tất cả các bằng sáng chế, quyền đối với sáng chế, bản quyền và các quyền lân cận và quyền liên quan, quyền nhân thân, nhãn hiệu thương mại và nhãn hiệu dịch vụ, tên doanh nghiệp và tên miền, quyền sáng tạo, thiện chí và quyền khởi kiện hoặc cạnh tranh không lành mạnh, quyền trong thiết kế, quyền trong phần mềm máy tính, quyền cơ sở dữ liệu, quyền sử dụng và bảo vệ tính bảo mật của thông tin bí mật (bao gồm bí quyết và bí mật kinh doanh) và tất cả các quyền sở hữu trí tuệ khác, trong mỗi trường hợp cho dù đã đăng ký hoặc chưa đăng ký và bao gồm tất cả các ứng dụng và quyền để đăng ký và được cấp gia hạn hoặc gia hạn và quyền yêu cầu quyền ưu tiên từ các quyền đó cũng như tất cả các quyền hoặc hình thức bảo vệ tương tự hoặc tương đương tồn tại hoặc sẽ tồn tại ngay bây giờ hoặc trong tương lai ở bất kỳ phần nào của thế giới; và

“Có thể phân phối” có nghĩa là đầu ra của Dịch vụ, là văn bản đã được sao chép từ Dữ liệu.

 

4 PHÍ DỊCH VỤ

Tất cả các khoản phí và lệ phí được cung cấp trên Trang web dưới dạng các danh mục dịch vụ. Những điều này có thể được cập nhật theo thời gian. Bạn nên xem xét các kế hoạch thường xuyên.

 

5 CẤM CẤM

Bạn đồng ý không sử dụng sai các Dịch vụ. Theo đó, bạn sẽ không (trong số những thứ khác):

tải lên bất kỳ nội dung hoặc tài liệu nào có thể được hiểu là bôi nhọ, tục tĩu hoặc tội phạm, hoặc vi phạm, vi phạm, hoặc ủng hộ việc vi phạm hoặc vi phạm khác, bất kỳ quyền nào của bên thứ ba (bao gồm, nhưng không giới hạn ở Quyền sở hữu trí tuệ);

vi phạm Quyền sở hữu trí tuệ của chúng tôi được mô tả trong Phần 3 ở trên;

cố gắng phá vỡ bất kỳ kỹ thuật lọc nội dung nào mà chúng tôi sử dụng hoặc cố gắng truy cập vào bất kỳ tính năng hoặc khu vực nào của Dịch vụ mà bạn không được phép truy cập;

thiết kế đối chiếu bất kỳ khía cạnh nào của Dịch vụ hoặc làm bất kỳ điều gì có thể phát hiện ra mã nguồn hoặc bỏ qua hoặc phá vỡ các biện pháp được sử dụng để ngăn chặn hoặc hạn chế quyền truy cập vào bất kỳ phần nào của Dịch vụ;

truy cập, giám sát hoặc sao chép bất kỳ phần tử nào của Dịch vụ bằng các phương tiện tự động (bao gồm nhưng không giới hạn ở rô bốt, trình thu gọn hoặc máy quét);

phá hủy, cản trở, giả mạo hoặc thay đổi bất kỳ hệ thống, dữ liệu hoặc mạng nào liên quan đến Dịch vụ; truyền cho chúng tôi, lưu trữ trên bất kỳ hệ thống nào liên quan đến Dịch vụ, hoặc kích hoạt, bất kỳ dữ liệu nào có chứa vi rút máy tính hoặc các chương trình máy tính có hại khác;

làm hỏng, vô hiệu hóa, làm quá tải hoặc làm suy yếu các Dịch vụ;

phát triển hoặc sử dụng bất kỳ ứng dụng nào tương tác với Dịch vụ mà không có sự đồng ý trước bằng văn bản của chúng tôi;

sử dụng Dịch vụ theo bất kỳ cách thức bất hợp pháp, gian lận hoặc trái phép nào khác, hoặc tham gia, khuyến khích hoặc quảng bá bất kỳ hoạt động nào vi phạm các Điều khoản này; hoặc

sử dụng Dịch vụ của chúng tôi theo cách dẫn đến việc vi phạm bất kỳ luật hiện hành nào.

Xóa hoặc cố gắng phá vỡ biểu trưng hoặc thương hiệu của AURIS cho người dùng "danh mục miễn phí".

 

6 PHẢN HỒI

Nếu bạn cung cấp bất kỳ phản hồi nào cho chúng tôi liên quan đến chức năng và hiệu suất của Dịch vụ (bao gồm, nhưng không giới hạn, cung cấp văn bản, cải tiến ngôn ngữ, cải tiến ngữ pháp, xác định các lỗi tiềm ẩn và cải tiến) ("Phản hồi"), bạn đồng ý cái đó:

(a) Phản hồi của bạn không chứa thông tin bí mật, độc quyền hoặc thông tin cá nhân của các bên thứ ba;

(b) chúng tôi không có nghĩa vụ bảo mật, rõ ràng hay ngụ ý, liên quan đến Phản hồi;

(c) chúng tôi có thể có điều gì đó tương tự với Phản hồi đã được xem xét hoặc đang phát triển; và

(d) bạn cấp cho chúng tôi quyền trên toàn thế giới, vĩnh viễn, không độc quyền, có thể chuyển nhượng, cấp phép lại, có thể chuyển nhượng để sử dụng Phản hồi của bạn mà không phải trả tiền cho bạn cho bất kỳ mục đích nào, bao gồm cả việc cải thiện Dịch vụ và tạo ra các sản phẩm và dịch vụ khác , và sự từ bỏ không thể hủy ngang, và nguyên nhân được từ bỏ, chống lại chúng tôi và các bên khác do chúng tôi chỉ định, bất kỳ khiếu nại và khẳng định nào về bất kỳ quyền nhân thân nào có trong Phản hồi đó.

 

7 DỮ LIỆU CÁ NHÂN

7.1 Chúng tôi sẽ chỉ sử dụng dữ liệu cá nhân theo Chính sách bảo mật của chúng tôi, được kết hợp với các Điều khoản này và sẽ tạo thành một phần không thể tách rời của các Điều khoản này. Chính sách Bảo mật của chúng tôi có sẵn trên trang web. Bạn có thể liên hệ với nhân viên bảo mật của chúng tôi privacy@ai-communis.io nếu có bất kỳ thắc mắc hoặc yêu cầu nào.

 

7.2 Bạn cam kết và đảm bảo rằng:

bạn phải tuân thủ Luật bảo vệ dữ liệu cá nhân hiện hành (như được định nghĩa bên dưới);

theo Luật bảo vệ dữ liệu cá nhân hiện hành, bạn có tất cả sự đồng ý và thông báo thích hợp cần thiết tại chỗ (i) để cho phép chuyển giao hợp pháp và tiết lộ dữ liệu cá nhân trong Dữ liệu và Phản hồi (nếu có) cho chúng tôi và (ii) để chúng tôi thu thập, sử dụng và tiết lộ dữ liệu cá nhân trong Dữ liệu và Phản hồi (nếu có) cho các mục đích được mô tả trong Chính sách quyền riêng tư của chúng tôi; và

theo Luật bảo vệ dữ liệu cá nhân hiện hành, bạn xác nhận và xác minh tính chính xác và đầy đủ của dữ liệu cá nhân trong Dữ liệu và Phản hồi (nếu có).

7.3 Vì mục đích của các Điều khoản này:

“Luật Bảo vệ Dữ liệu Cá nhân Hiện hành” có nghĩa là tất cả các luật hiện hành về bảo vệ dữ liệu và quyền riêng tư của dữ liệu, bao gồm, nhưng giới hạn ở, Đạo luật Bảo vệ Dữ liệu Cá nhân 2012 (số 26 năm 2012) của Singapore (“PDPA”); và

"Dữ liệu cá nhân" có ý nghĩa như được quy định trong PDPA.

 

8 TẠM NGỪNG VÀ CHẤM DỨT

8.1 Chúng tôi có thể, theo quyết định riêng của mình và không cần thông báo hoặc không có trách nhiệm pháp lý đối với bạn, hạn chế, tạm ngừng hoặc chấm dứt việc bạn sử dụng hoặc truy cập vào tất cả hoặc một phần của Dịch vụ vì bất kỳ lý do gì, bao gồm nhưng không giới hạn, nếu:

(a) chúng tôi tin rằng bạn đã vi phạm bất kỳ Điều khoản nào trong số này;

(b) chúng tôi được yêu cầu làm như vậy theo luật, quy tắc, quy định hoặc các cơ quan chính phủ khác;

(c) bất kỳ sự cố hoặc sự cố kỹ thuật không mong muốn nào xảy ra; hoặc

(d) các trường hợp phát sinh nằm ngoài tầm kiểm soát của chúng tôi (bao gồm nhưng không giới hạn ở động đất, lũ lụt, hoặc các thảm họa thiên nhiên khác, thảm họa, tranh chấp lao động, gián đoạn dân sự, chiến tranh, dịch bệnh hoặc đại dịch hoặc sửa đổi luật hoặc quy định).

8.2 Khi chúng tôi chấm dứt việc sử dụng Dịch vụ của bạn theo Mục 8.1, thỏa thuận dựa trên các Điều khoản này và được hình thành giữa Công ty và bạn sẽ bị chấm dứt ngay lập tức. Sau khi chấm dứt, bạn phải ngừng sử dụng Dịch vụ ngay lập tức. Quyền lợi của chúng tôi và nghĩa vụ của bạn sẽ tồn tại sau khi chấm dứt.

 

9 KHÔNG CÓ BẢO ĐẢM

9.1 CÁC DỊCH VỤ ĐƯỢC CUNG CẤP TRÊN CƠ SỞ “NGUYÊN TRẠNG”. BẠN ĐÁNH GIÁ TẤT CẢ TRÁCH NHIỆM VỀ VIỆC LỰA CHỌN DỊCH VỤ ĐỂ ĐẠT ĐƯỢC CÁC KẾT QUẢ MONG ĐỢI CỦA BẠN VÀ CHO VIỆC SỬ DỤNG VÀ CÁC KẾT QUẢ CÓ ĐƯỢC TỪ CÁC DỊCH VỤ. CÔNG TY, CÁC CÔNG TY CỔ PHẦN VÀ CÁC LIÊN QUAN ĐẾN CỦA NÓ KHÔNG TUYÊN BỐ HOẶC BẢO ĐẢM RẰNG CÁC DỊCH VỤ SẼ KHÔNG CHỨA LỖI. LÚC KHÁC, ĐỐI VỚI PHẠM VI TỐI ĐA ĐƯỢC LUẬT HIỆN HÀNH CHO PHÉP, CÔNG TY TỪ CHỐI TẤT CẢ CÁC BẢO ĐẢM, RÕ RÀNG HOẶC NGỤ Ý, BAO GỒM NHƯNG KHÔNG GIỚI HẠN ĐỐI VỚI CÁC BẢO ĐẢM NGẪU NHIÊN VỀ KHẢ NĂNG LAO ĐỘNG, CHẤT LƯỢNG, ĐỘ CHÍNH XÁC, MỤC TIÊU, KHÔNG CÓ MỤC ĐÍCH ĐẾN CÁC DỊCH VỤ. KHÔNG CÓ BẢO ĐẢM ĐỐI VỚI VIỆC HƯỞNG ỨNG DỊCH VỤ HOẶC CHỐNG LẠM PHÁT.

9.2 Theo đây, bạn thừa nhận và đồng ý rằng một số điều kiện khí quyển, địa lý hoặc địa hình, sự cố, tắc nghẽn hoặc ngừng hoạt động của tiện ích hoặc mạng không dây và các điều kiện khác nhau ngoài tầm kiểm soát của chúng tôi có thể ngăn cản hoặc trì hoãn việc chúng tôi cung cấp Dịch vụ cho bạn hoặc ảnh hưởng đến chất lượng của các dịch vụ.

 

10 GIỚI HẠN TRÁCH NHIỆM PHÁP LÝ: SỰ CHÚ Ý CỦA BẠN RỒI THƯỜNG GẶP ĐẾN PHẦN NÀY

10.1 TÀI LIỆU THAM KHẢO VỀ TRÁCH NHIỆM PHÁP LÝ TRONG MỤC 10 NÀY BAO GỒM MỌI HÌNH THỨC TRÁCH NHIỆM PHÁP LÝ THEO HOẶC LIÊN QUAN ĐẾN CÁC ĐIỀU KHOẢN NÀY, BAO GỒM, NHƯNG KHÔNG GIỚI HẠN TRÁCH NHIỆM PHÁP LÝ TRONG HỢP ĐỒNG, BẢNG (BAO GỒM TIÊU CỰC HOẶC LIÊN QUAN ĐẾN CÁC ĐIỀU KHOẢN NÀY, BAO GỒM, NHƯNG KHÔNG GIỚI HẠN ĐỐI VỚI, TRÁCH NHIỆM TRONG HỢP ĐỒNG, BẢNG (BAO GỒM TIÊU CỰC HOẶC ĐẢM BẢO CỦA ĐIỀU KHOẢN) KHÁC HƠN THẾ NÀO, VÀ BAO GIỜ NGUYÊN NHÂN GÂY RA.

10.2 KHÔNG CÓ GÌ TRONG CÁC ĐIỀU KHOẢN NÀY GIỚI HẠN TRÁCH NHIỆM PHÁP LÝ CỦA CÔNG TY (NHƯ ĐƯỢC ĐỊNH NGHĨA DƯỚI ĐÂY) KHÔNG THỂ GIỚI HẠN THEO PHÁP LUẬT, BAO GỒM, TRÁCH NHIỆM PHÁP LÝ KHI CHẾT HOẶC THƯƠNG HẠI CÁ NHÂN DO SỰ TIÊU CỰC.

10.3 KHÔNG CÓ SỰ KIỆN NÀO SẼ NHỜ TỔNG TRÁCH NHIỆM PHÁP LÝ CỦA CÔNG TY ĐỐI VỚI BẤT KỲ YÊU CẦU NÀO LIÊN QUAN ĐẾN VIỆC SỬ DỤNG DỊCH VỤ VÀ / HOẶC TRANG WEB CỦA CHÚNG TÔI NGOÀI S$100.

10.4.

BẤT KỲ CHI PHÍ HOẶC CHI PHÍ NÀO TĂNG;

BẤT CỨ MẤT LỢI NHUẬN, SỬ DỤNG HOẶC LỖI PHẦN MỀM, DỮ LIỆU HOẶC THÔNG TIN, DOANH NGHIỆP, HỢP ĐỒNG, DOANH THU HOẶC TIẾT KIỆM ĐƯỢC BẢO VỆ; HOẶC

BẤT KỲ THIỆT HẠI ĐẶC BIỆT, ĐÚNG, BẤT CỨ, BẤT CỨ NÀO, KHAI THÁC HOẶC HẬU QUẢ CỦA BẤT KỲ THIÊN NHIÊN NÀO VẬY,

KẾT QUẢ TỪ (A) VIỆC BẠN TRUY CẬP HOẶC SỬ DỤNG DỊCH VỤ; (B) BẤT KỲ KẾT CẤU HOẶC NỘI DUNG NÀO DO BẠN HOẶC BẤT KỲ BÊN THỨ BA NÀO LẤY LIÊN QUAN ĐẾN DỊCH VỤ; (C) BẤT KỲ NỘI DUNG NÀO CÓ ĐƯỢC TỪ CÁC DỊCH VỤ (BAO GỒM BẤT KỲ SỰ KHÔNG CHÍNH XÁC, KHÔNG CÓ SỰ CỐ GẮNG TRONG, HOẶC KHẨN CẤP HOẶC LỖI TRONG VIỆC TRUYỀN CỦA LIÊN HỆ NÓ); VÀ / HOẶC (D) VIỆC TRUY CẬP, SỬ DỤNG HOẶC THAY ĐỔI KHÔNG ĐƯỢC PHÉP ĐỐI VỚI NỘI DUNG HOẶC TRUYỀN THÔNG CỦA BẠN.

10.5 MỖI LOẠI TRỪ GIỚI HẠN ĐẦU TIÊN SẼ ÁP DỤNG THEO DÕI BẤT KỲ BÊN NÀO ĐÃ ĐƯỢC CẢNH BÁO HOẶC CỐ VẤN VỀ KHẢ NĂNG XẢY RA CÁC THIỆT HẠI NÓ.

10.6 MỖI PHẦN MỞ ĐẦU 10.1 ĐẾN 10.5 SẼ ĐƯỢC LẬP LÀ MỘT GIỚI HẠN RIÊNG (ÁP DỤNG VÀ KHẢO SÁT NGAY CẢ KHI VÌ BẤT KỲ LÝ DO NÀO MỘT HOẶC KHÁC TRONG CÁC PHẦN ĐÃ NÓI LÀ GIÚP KHÔNG THỂ CHỊU ĐƯỢC HOẶC KHÔNG THỂ DÙNG TRONG BẤT KỲ LƯU NIỆM NÀO) VÀ VỪA LỪA ĐẢO NHỮNG LƯU Ý NÀY ĐIỀU KIỆN.

10.7 ĐỐI VỚI MỤC ĐÍCH CỦA CÁC ĐIỀU KHOẢN NÀY, “CÔNG TY” SẼ CÓ Ý NGHĨA LÀ BẤT KỲ ĐIỀU NÀO SAU ĐÂY: (I) AI COMMUNIS PTE. LTD., VÀ (II) CÁC NHÂN VIÊN, NHÂN VIÊN, CHUYÊN VIÊN TƯ VẤN, TƯ VẤN, GIÁM ĐỐC, NGƯỜI ĐẠI DIỆN, ĐẠI LÝ, NGƯỜI CẤP PHÉP VÀ NHÀ CUNG CẤP CỦA HỌ.

 

11 SỰ BẤT NGỜ: SỰ CHÚ Ý CỦA BẠN THAM GIA LÀ XUẤT SẮC PHẦN NÀY

11.1 BẠN SẼ CHỈ ĐỊNH, NẮM GIỮ CÔNG TY VÀ BẤT KỲ CÔNG TY VÀ NHÂN VIÊN VÀ GIÁM ĐỐC CỦA CÔNG TY, KHỎI TẤT CẢ CÁC TRÁCH NHIỆM, CHI PHÍ, CHI PHÍ, THIỆT HẠI VÀ TỔN THẤT (BAO GỒM NHƯNG KHÔNG GIỚI HẠN ĐỐI VỚI BẤT KỲ KHOẢN LỢI NHUẬN TRỰC TIẾP, ĐÚNG HOẶC HẬU QUẢ, MẤT LỢI NHUẬN, MẤT LỢI NHUẬN) VÀ TẤT CẢ LÃI SUẤT, PHẠT ĐỀN VÀ CHI PHÍ PHÁP LÝ (ĐƯỢC TÍNH TRÊN CƠ SỞ HỮU HẠN ĐẦY ĐỦ) VÀ TẤT CẢ CÁC CHI PHÍ CHUYÊN NGHIỆP VÀ CHI PHÍ KHÁC) BỊ CHỊU HOẶC TĂNG VÀ PHÁT SINH NGOÀI HOẶC KẾT NỐI VỚI:

BẤT KỲ KHOẢN BẢO ĐẢM NÀO CỦA BẠN CÓ TRONG MỤC 3 VÀ 7 TRÊN;

BẰNG CÁCH CỦA BẠN HOẶC HIỆU SUẤT TIÊU CỰC HOẶC KHÔNG THỰC HIỆN BẤT KỲ ĐIỀU KHOẢN NÀO TRONG ĐÂY;

BẤT KỲ KHIẾU NẠI NÀO ĐỐI VỚI CÔNG TY VỀ VIỆC THỰC TẾ HOẶC BỊ CẢM XẠ VI PHẠM QUYỀN SỞ HỮU TRÍ TUỆ CỦA BÊN THỨ BA PHÁT SINH NGOÀI HOẶC KẾT NỐI VỚI DỮ LIỆU HOẶC PHẢN HỒI (HOẶC CẢ HAI); VÀ / HOẶC

BẤT KỲ KHIẾU NẠI NÀO ĐỐI VỚI CÔNG TY DO BÊN THỨ BA PHÁT HIỆN NGOÀI HOẶC KẾT NỐI VỚI VIỆC CUNG CẤP CÁC DỊCH VỤ NGOÀI RA MÀ BẤT KỲ KHIẾU NẠI NÀO PHÁT SINH NGOÀI TẦM NHÌN, HIỆU SUẤT TIÊU CỰC HOẶC KHÔNG THỰC HIỆN HOẶC TRÌ HOÃN KHI THỰC HIỆN THỎA THUẬN NÀY CỦA BẠN.

11.2 ĐƠN VỊ NÀY SẼ ÁP DỤNG DÙ HAY KHÔNG PHẢI CÔNG TY ĐÃ TIÊU CỰC HOẶC KHÔNG ĐÚNG (HOẶC CẢ).

 

12 SỬA ĐỔI

Chúng tôi có quyền đơn phương thay đổi các Điều khoản này về sau vào bất kỳ lúc nào. Bất kỳ thay đổi nào như vậy sẽ có hiệu lực sau 15 ngày kể từ khi chúng tôi gửi thông báo cho bạn hoặc việc chúng tôi đăng sửa đổi trên trang web được liên kết với Dịch vụ. Nếu bạn không đồng ý với bất kỳ thay đổi nào đối với các Điều khoản này, bạn phải ngừng sử dụng Dịch vụ. Việc bạn tiếp tục sử dụng Dịch vụ sau bất kỳ sửa đổi nào như vậy đối với các Điều khoản này sẽ được coi là sự chấp nhận bất kỳ sửa đổi nào như vậy.

 

13 CHUNG

13.1 Luật điều chỉnh và quyền tài phán. Các Điều khoản này được điều chỉnh và giải thích theo luật pháp của Singapore. Bất kỳ tranh chấp nào phát sinh từ hoặc liên quan đến các Điều khoản này, bao gồm bất kỳ câu hỏi nào liên quan đến sự tồn tại, hiệu lực hoặc chấm dứt của Điều khoản, sẽ thuộc thẩm quyền tài phán duy nhất của các tòa án Singapore.

13.2 Thôi việc. Nếu bất kỳ điều khoản nào trong các Điều khoản này hoặc một phần của Điều khoản này bị vô hiệu, bất hợp pháp hoặc không thể thi hành bởi bất kỳ luật nào mà nó tuân theo, thì điều đó sẽ bị hủy bỏ, bất hợp pháp hoặc không thể thi hành trong phạm vi đó và không còn nữa và sẽ không ảnh hưởng đến hiệu lực, tính hợp pháp hoặc khả năng thực thi của bất kỳ điều khoản nào khác của các Điều khoản này.

13.3 Toàn bộ Thỏa thuận. Các Điều khoản này và các điều khoản được tham chiếu ở đây, cấu thành toàn bộ thỏa thuận giữa bạn và Công ty liên quan đến chủ đề của Hợp đồng này và thay thế tất cả các thỏa thuận, hiểu, thương lượng và thảo luận trước đó hoặc khác, dù bằng miệng hay bằng văn bản. Tuy nhiên, không có quy định nào trong Mục 13.3 này hoạt động để hạn chế hoặc loại trừ trách nhiệm pháp lý đối với hành vi gian lận, hành vi sai trái cố ý hoặc cố ý che giấu của bất kỳ bên nào.

13.4 Biện pháp khắc phục và Miễn trừ. Không bên nào không thực hiện và không có sự chậm trễ nào trong việc thực hiện, bất kỳ quyền hoặc biện pháp khắc phục nào theo Điều khoản này sẽ hoạt động như một sự giải phóng hoặc từ bỏ quyền đó và bất kỳ việc thực hiện đơn lẻ hoặc một phần bất kỳ quyền hoặc biện pháp khắc phục nào sẽ không bị loại trừ bất kỳ cách nào khác hoặc thực hiện thêm quyền đó hoặc thực hiện bất kỳ quyền hoặc biện pháp khắc phục nào khác. Không có sự từ bỏ nào đối với bất kỳ quy định nào của các Điều khoản này sẽ được coi là hoặc sẽ cấu thành sự từ bỏ bất kỳ quy định nào khác của Hợp đồng này, cũng như sự từ bỏ sẽ không cấu thành sự từ bỏ tiếp tục trừ khi có quy định rõ ràng khác. Các quyền được cung cấp trong các Điều khoản này là tích lũy và không loại trừ bất kỳ quyền hoặc biện pháp khắc phục nào do luật pháp quy định.

13.5 Chuyển nhượng. Bạn sẽ không có quyền chuyển nhượng tất cả hoặc bất kỳ phần nào mối quan tâm của bạn trong các Điều khoản này mà không có sự đồng ý trước bằng văn bản của chúng tôi.

13.6 Đạo luật Hợp đồng (Quyền của Bên thứ ba). Theo Mục 13.7 dưới đây, không có điều khoản nào trong các Điều khoản này có hiệu lực thi hành theo Đạo luật Hợp đồng (Quyền của Bên thứ ba) (Chương 53B của Singapore) (“CRTPA”), bởi một người không phải là một bên của các Điều khoản này.

13.7 Mỗi thành viên của Công ty có quyền vô điều kiện theo CRTPA để thực thi Phần giới hạn trách nhiệm (nêu trong Phần 10 ở trên) và Phần bồi thường (nêu trong Phần 11 ở trên) chống lại bạn.

13.8 Trường hợp bất khả kháng. Chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm pháp lý (như được định nghĩa trong Mục 10.1 ở trên) về việc chậm trễ trong việc thực hiện hoặc không thực hiện các nghĩa vụ của mình nếu sự chậm trễ hoặc thất bại là do bất kỳ điều nào sau đây:

hành động của Chúa, lũ lụt, hoặc các thảm họa thiên nhiên khác;

sự bùng phát của một vụ dịch hoặc đại dịch, hoặc các hạn chế về kiểm dịch;

thù địch, bạo loạn, gây rối dân sự hoặc hành động khủng bố;

hành động của bất kỳ chính phủ hoặc cơ quan có thẩm quyền nào (bao gồm từ chối hoặc thu hồi bất kỳ giấy phép hoặc sự đồng ý nào);

cháy, nổ, lũ lụt, hoặc thời tiết xấu;

sự vỡ nợ của các nhà cung cấp hoặc nhà thầu phụ;

gián đoạn hoặc thất bại của dịch vụ tiện ích;

trộm cắp, thiệt hại độc hại, đình công, khóa cửa hoặc hành động công nghiệp dưới bất kỳ hình thức nào; và / hoặc

bất kỳ nguyên nhân hoặc hoàn cảnh nào ngoài tầm kiểm soát hợp lý của chúng tôi.

13,9 Lưu ý. Mọi thông báo hoặc thông tin liên lạc khác được cung cấp cho chúng tôi theo hoặc liên quan đến các Điều khoản này sẽ phải bằng văn bản và sẽ được gửi qua email đến suzuki@ai-communis.io. Mọi thông báo hoặc thông tin liên lạc khác sẽ được coi là đã nhận được (i) tại thời điểm gửi hoặc (ii) nếu nó nằm ngoài giờ làm việc của chúng tôi, khi giờ làm việc tiếp tục. Theo mục đích của Mục 13.9 này, “giờ làm việc” có nghĩa là 9 giờ sáng đến 5 giờ chiều từ Thứ Hai đến Thứ Sáu vào một ngày không phải là ngày lễ tại nơi nhận.